آکادمی علوم افغانستان

اعلانات داو طلبی اکادمی علوم افغانستان

     
1398/2/17 1398/1/28

به آمریت محترم افغان اعلانات !

اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی مجدد پروژه چاپ 15 مورد کتب، مجلا و جراید ریاست اکادمی علوم ضرورت سال مالی 1398 دارای تشخیصیه نمبر (AS/02/NCB/1398) اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از آمریت تدارکات این اداره بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز به آمریت تدارکات این اداره واقع شهرنو روبروی تانک تیل شهرنو کوچه شاه بوبو جان ارایه نمایند آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد. 

1398/2/10 1398/1/20

 

به آمریت محترم افغان اعلانات !

اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه 15 قلم اجناس و تجهیزات تکنالوژیکی مورد ضرورت این اداره با شماره تشخیصیه داوطلبی (AS/07/NCB/1398) اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از آمریت تدارکات این اداره بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز به آمریت تدارکات این اداره واقع شهر نو روبروی تانک تیل شهرنو کوچه شاه بوبو جان ارايه نمایند آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد. 

  1398/1/17

 

به آمریت محترم افغان اعلانات !

اکادمی علوم افغانستان در نظر دارد که برای غنامندی بخش نسخ خطی خویش نسخه های خطی خریداری نماید , بنآ از تمام دانشمندان خواهشمندیم اگر نسخه های خطی نزد شان موجود باشد, ریاست اطلاعات و ارتباط عامه اکادمی علوم افغانستان آنرا خریداری مینماید

آدرس داره: اکادمی علوم افغانستان واقع شهرنوروبروی تانک تیل شهرنو کوچه شاه بوبو جان,  منزل سوم ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

1397/12/27 1397/12/20

به آمریت محترم افغان اعلانات !

بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه تست خاک مرکز زبانها و ادبیات دارای نمبر تشخیصیه (AS/05/NCB/1398) بابت سال مالی 1398 را به قیمت مجموعی (1,270,414) یک ملیون و دوصد و هفتاد هزارو چهارصد و چهارده افغانی با شرکت ساختمانی وینکو امتیاز دارنده نمبر جواز (D-10192) عقد قرارداد می نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن عنوانی مقام اکادمی علوم واقع شهر نو مقابل تانک تیل شهرنو کوچه مسجد شاه بوبوجان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایًه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

1397/12/28 1397/12/8

به آمریت محترم افغان اعلانات !

اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار تعمیر فارم تحقیقات زراعتی ریاست اکادمی علوم 1398 با شماره تشخیصیه داوطلبی (AS/04/NCB/1398) اشتراک نموده ونقل شرطنامه مربوط را از آمریت تدارکات این اداره بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طورسربسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز به آمریت تدارکات این اداره واقع شهرنو روبروی تانک تیل شهرنو کوچه شاه بوبو جان ارایًه نمایند آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد. 

 

1397/12/15 1397/12/08

 

به آمریت محترم افغان اعلانات !

بدین وسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه دو قلم تیل (دیزل و پطرول) و 25 قلم مبلایل و فلتر بات دارای نمبر تشخیصیه (AS/01/NCB/1398) بابت سال مالی 1398 را به قیمت مجموعی (7,976,490) هفت ملیون و نه صدو هفتاد وشش هزاروچهارصد و نود افغانی با شرکت تجارتی منصور جمال لمیتد دارنده نمبر جواز (1571-0101)  عقد قرارداد می نماید. 

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن عنوانی مقام اکادمی علوم واقع شهرنو مقابل تانک تیل شهرنوکوچه مسجد شاه بوبو جان بروفق احکام ماده پنجاه هم قانون تدارکات ارایًه نمایند. 

این اطلاعیه به معنی عقد فرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکروطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد. 

1397/11/7

1397/10/17

به آمریت محترم افغان اعلانات !

اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه 85 قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت سال مالی 1398 با شماره تشخیصیه داوطلبی (AS/03/NCB/1398) اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از آمریت تدارکات این اداره بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانونو طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشراعلان الی 21 روز به آمریت تدارکات این اداره واقع شهر نو روبروی تانک تیل شهر نو کوچه شاه بوبو جان ارایه نمایند آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد. 

1937/10/24 1397/10/4

به آمریت محترم افغان اعلانات !

اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه دو قلم تیل پطرول (46,200) لیتر و دیزل (62,800) لیتر مورد ضرورت وسایط ،  دستگا های مرکز گرمی ، جنراتور و 24 قلم مبلایل و فلتر باب مورد ضرورت وسایط و جنراتول بابت سال مالی 1398 دارای شماره تشخیصیه داوطلبی (AS/01/NCB/1398) اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از آمریت تدارکات این اداره بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانونو طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشراعلان الی 21 روز به آمریت تدارکات این اداره واقع شهر نو روبروی تانک تیل شهر نو کوچه شاه بوبو جان ارایه نمایند آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد. 
 

 

1397/10/24 1397/10/4

به آمریت محترم افغان اعلانات !

اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تست خاک بابت ساخت تعمیر جدید مرکز زبانها و ادبیات اکادمی علوم بابت سال مالی 1398 دارای شماره تشخیصیه داوطلبی (AS/05/NCB/1398) اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از آمریت تدارکات این اداره بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه وطبق قانونو طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشراعلان الی 21 روز به آمریت تدارکات این اداره واقع شهر نو روبروی تانک تیل شهر نو کوچه شاه بوبو جان ارایه نمایند آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

1397/8/7 1397/8/1

به آمریت محترم افغان اعلانات !

بدینوسیله به تاسی از فقره 2  ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه ساخت ونصب زینه اضطراری تعمیر مرکزی دارای نمبر تشخیصیه (AS/ 11/ NBC/1397) بابت سال مالی 1397  را به قیمت مجموعی (778.482( هفت صد و هفتاد و هشت هزار و چهارصد و هشتاد و دو افغانی به شرکت محترم انجنیری برگ دارنده نمبر جواز      ( D-23319) عقد قرارداد می نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن عنوانی مقام اکادمی علوم واقع شهر نو مقابل تانک تیل شهر نو کوچه مسجد شاه بوبو جان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرار داد منعقد نخواهد شد

 

 

عمومی

نویسنده سرمحقق ثریا پوپل

تاریخچه اکادمی علوم افغانستان

بنیاد و اساس این نهاد علمی- تحقیقی به حدود 90 سال قبل برمیگردد؛ چنانچه:

پشتو مرکه: یا «مرکه د پښتو» در ماه عقرب سال 1301ش.(1922م.) در دورۀ حاکمیت شاه امان الله خان به ریاست مولوی عبدالواسع در برج شمالی ارگ کابل افتتاح و در سال 1302ش. (1923م.) به حیث ریاست سوم در چوکات وزارت معارف فعالیت مینمود

 و به حیث اولین مرکزعلمی و اکادمیک در کشور شناخته شده است. این مؤسسه در اغتشاش سال 1307ش. از بین رفت.

انجمن ادبی کابل: فرمان ایجاد آن در زمان حاکمیت محمد نادر خان (1309ش.) صادر و در سال 1310ش.(1931م.) با نشر مجله «کابل» رسماً به کار آغاز نمود و اولین رئیس آن محمد نوروز خان بود. این انجمن در سال 1311ش. یعنی سال دوم فعالیتش، «سالنامه مجله کابل» را نیز تا شماره چهارم نشر نمود و زمانیکه انجمن، به «پشتو ټولنه» تعویض شد نشر سالنامه به نام «کابل کالنۍ» تغییر نام نمود و تا شماره 18 از طریق «پشتو ټولنه» نشر میشد. در سال 1329ش. (1950م.) سلسله نشر سالنامه مربوط به ریاست مستقل مطبوعات گردید. مجله «کابل» اکنون از طرف مرکز زبان­ها و ادبیات در اکادمی علوم به نشر میرسد.

بیشتر