آکادمی علوم افغانستان

اعلانات داو طلبی اکادمی علوم افغانستان

     

1397 /2/10

1397 /1/21

 

به آمریت محترم افغان اعلانات !

ازروی همکاری متن ذیل را از طریق رادیو و روزنامه ملی انیس بدست نشربسپارید

اکادمی علوم در نظر دارد حفر یک حلقه چاه به عمق ۷۰ متر یا قطع طبقه آب دار با تمام امورات  ایجا بی آن در محوطه تعمیر مرکزی این اداره به شکل کار تمام را به داوطلبی بسپارد, ادارات دولتی و شرکت های خصوصی واجد شرایط میتوانند درخواست های مطالبه شرطنامه مذکور را از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ روز به این اداره ارایه ، شرطنامه و مشخصات را از آمریت تدارکات بدست آورند ، تضمین اخذ میګردد.

پول نشر اعلان از وجه محمد یا سر معتمد نقدی نقدآ اخذ گردد.

1396/12/29 1396/12/23

 

به آمریت محترم افغان اعلانات !

ازروی همکاری متن ذیل را از طریق رادیو و روزنامه ملی انیس بدست نشربسپارید

اکادمی علوم در نظر دارد ، قرار داد ۷۸ قلم قرطاسیه غیر مطبوع مورد ضرورت سال مالی ۱۳۹۷ خویش را به شرکت محترم ساحل هجران لمتید به قیمت مجموعی ۱۶۴۱۶۷۷ - یک میلیون و ششصدو چهل ویک هزار وششصد و هفتادوهفت افغانی اعطاء نماید، اشخاص حقیقی و حکمی که در زمینه اعتراض داشته باشند ، میتوانند اعتراض شان را طور کتبی از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی توآم با دلایل آن به این اداره ارایه نمایند .

پول نشر اعلان از وجه محمد یا سر معتمد نقدی نقدآ اخذ گردد.

 

 

عمومی

نویسنده سرمحقق ثریا پوپل

تاریخچه اکادمی علوم افغانستان

بنیاد و اساس این نهاد علمی- تحقیقی به حدود 90 سال قبل برمیگردد؛ چنانچه:

پشتو مرکه: یا «مرکه د پښتو» در ماه عقرب سال 1301ش.(1922م.) در دورۀ حاکمیت شاه امان الله خان به ریاست مولوی عبدالواسع در برج شمالی ارگ کابل افتتاح و در سال 1302ش. (1923م.) به حیث ریاست سوم در چوکات وزارت معارف فعالیت مینمود

 و به حیث اولین مرکزعلمی و اکادمیک در کشور شناخته شده است. این مؤسسه در اغتشاش سال 1307ش. از بین رفت.

انجمن ادبی کابل: فرمان ایجاد آن در زمان حاکمیت محمد نادر خان (1309ش.) صادر و در سال 1310ش.(1931م.) با نشر مجله «کابل» رسماً به کار آغاز نمود و اولین رئیس آن محمد نوروز خان بود. این انجمن در سال 1311ش. یعنی سال دوم فعالیتش، «سالنامه مجله کابل» را نیز تا شماره چهارم نشر نمود و زمانیکه انجمن، به «پشتو ټولنه» تعویض شد نشر سالنامه به نام «کابل کالنۍ» تغییر نام نمود و تا شماره 18 از طریق «پشتو ټولنه» نشر میشد. در سال 1329ش. (1950م.) سلسله نشر سالنامه مربوط به ریاست مستقل مطبوعات گردید. مجله «کابل» اکنون از طرف مرکز زبان­ها و ادبیات در اکادمی علوم به نشر میرسد.

بیشتر