گزارش فعالیت های سال ما لی ۱۳۹۶ - آکادمی علوم افغانستان