سندونه - د افغانستان د علومواکاډمي

سندونه

سرليک
د زیری جريدې د 1392 کال لومړی او دوهمه ګڼه په بشپړه توګه کتل
د زیری مجلی د 1392 کال دریمه او څلورمه ګڼه په بشپړه توګه کتل
د زیری جريدې د 1392 کال پنځمه او شپږمه ګڼه په بشپړه توګه کتل
د زیری جريدې د 1392 کال اومه او اتمه ګڼه په بشپړه توګه کتل
د زیري جريدې د 1392 کال نهمه او لسمه ګڼه په بشپړه توګه کتل
د زیری جريدې د 1392 کال دولسمه او یولسمه ګڼه په بشپړه توګه کتل
د زیري جريدې د 1392 کال دیار لسمه او څوار لسمه ګڼه په بشپړه توګه کتل
د زیري جریدې د 1392 کال پنځه لسمه او شپاړسمه ګڼه په بشپړه توګه کتل
د کابل مجلی لومړی او دوهمه ګنه د 1392 کال په بشپړه توګه کتل
د کابل مجلی دریمه او څلورمه ګڼه د 1392 کال په بشپړه توګه کتل
د کابل مجلی پنځمه او شپږمه ګڼه د 1392 کال په بشپړه توګه کتل
د کابل مجلی اومه او اتمه ګڼه د 1392 کال په بشپړه توګه کتل
د کابل مجلی نهمه او لسمه ګڼه د 1392 کال په بشپړه توګه کتل
د کابل مجلی یولسمه او دولسمه ګڼه 1392 کال په بشپړه توګه کتل