دکارموندنې اعلان - د افغانستان د علومواکاډمي

دکارموندنې اعلان

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
د علومو اکاډمي په پام کې لري چې لاندې بستونو کې وړ کسان وګمارې
امريت منابع بشرى اکادمى علوم افغانستان بست هاى ذيل را از طريق رقابت آزاد مطابق طرزالعمل تعينات کارکنان خدمات ملکى مجدداً به اعلام ميسپارد: ١ـ بست رتبۀ چهارم مديريت عمومى حواله جات رياست مالى و حسابى (با حفظ حقوق يک نفر) ٢ـ بست رتبۀ چهارم...
Oct 18, 2016 -