د علومو اکاډمي په پام کې لري چې لاندې بستونو کې وړ کسان وګمارې - د افغانستان د علومواکاډمي

د علومو اکاډمي په پام کې لري چې لاندې بستونو کې وړ کسان وګمارې

امريت منابع بشرى اکادمى علوم افغانستان بست هاى ذيل را از طريق رقابت آزاد مطابق طرزالعمل تعينات کارکنان خدمات ملکى مجدداً به اعلام ميسپارد: 

١ـ بست رتبۀ چهارم مديريت عمومى حواله جات رياست مالى و حسابى (با حفظ حقوق يک نفر) 
٢ـ بست رتبۀ چهارم مفتش امريت تفتيش داخلى (با حفظ حقوق يک نفر) 
٣ـ بست رتبۀ پنجم لابرانت کيميا رياست مرکز کيميا ، بيولوژي و زراعت . 
٤ـ بست رتبۀ سوم امريت کتابخانه رياست اطلاعات وارتباط عامه . 
واجدين شرايط از تاريخ ٢٧-٧ -١٣٩٥ الى ٥ - ٨ -١٣٩٥ بعد از نشر اعلان مدت (٧) يوم کاري بۀ امريت منابع بشرى با دو قطعه فوتو و اسناد تحصيلي و ساير اسناد مورد ضرورت مراجعه نمايند .