سمینار اهمیت سیاسی ، اقتصادی و امنیتی پروژه تاپی در افغانستان - د افغانستان د علومواکاډمي

سمینار اهمیت سیاسی ، اقتصادی و امنیتی پروژه تاپی در افغانستان

سمینار اهمیت سیاسی ، اقتصادی و امنیتی پروژه تاپی در افغانستان

سمینار اهمیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی پروژه تاپی که به روز یکشنبه مورخ 21/ اسد/1397 در تالار کنفرانس علامه احمد علی کهزاد در ریاست اکادمی علوم تدویر یافت. گزارش مفصل بعدآ به نشر میرسد.