د علومو اکادمی دعلمی شورا مجلسونه - د افغانستان د علومواکاډمي

د علومو اکادمی دعلمی شورا مجلسونه

تحت اعمار