ډ اکادمی علوم فعالیتونه - د افغانستان د علومواکاډمي

ډ اکادمی علوم فعالیتونه

  • ډ علمی پروژی 
  • علمی آثار او چاپ شوی کتابونه
  • مجلی
  • کمنفرانسونه
  • سمینارونه