علمي آثار او چاپ شوي کتابونه - د افغانستان د علومواکاډمي

علمي آثار او چاپ شوي کتابونه

د جوړولو کار تر لاس لاندې