کابل - د افغانستان د علومواکاډمي

کابل

د کابل مجلې لنډه مخینه

 

د ۱۳۹۷ کال د کابل مجلی ګڼې

ګڼه

 

مجلی

ګڼه

ګڼه

۱    د ۱۳۹۷ کال د کابل مجلی ګني ۴  
۲     ۵  
۳     ۶  
د ۱۳۹۷ کال د کابل د مجلی ټولی ګڼې

د ۱۳۹۶ کال د کابل مجلی ګڼې

ګڼه

 

مجلی

ګڼه

ګڼه

۱   د کابل مجلی لومړی او دوهمه ګڼه ۴ د کابل مجلی اتمه, نهمه او لسمه ګڼه
۲   د کابل مجلی دریمه او څلورمه ګڼه ۵ د کابل مجلی یولسمه او دولسمه ګڼه 
۳   د کابل مجلی پنځمه, شپږم او اومه ګڼه ۶  
د ۱۳۹۶ کال د کابل د مجلی ټولی ګڼې

د ۱۳۹۵ کال د کابل مجلی ګڼې

ګڼه

 

مجلی

ګڼه

ګڼه

۱   د کابل مجلی لومړی او دوهمه ګڼه ۴ د کابل مجلی اومه او اتمه ګڼه
۲   د کابل مجلی دریمه او څلورمه ګڼه ۵ د کابل مجلی نهمه او لسمه ګڼه
۳   د کابل مجلی څلورمه او پنځمه ګڼه ۶ د کابل مجلی یولسمه او دولسمه ګڼه 
د ۱۳۹۵ کال د کابل د مجلی ټولی ګڼې

د ۱۳۹۴ کال د کابل مجلی ګڼې

ګڼه

مجلی

ګڼه

مجلی

۱ د کابل مجلی لومړی او دوهمه ګڼه ۴  
۲ د کابل مجلی دریمه ګڼه ۵  
۳   ۶  
د ۱۳۹۴ کال لومړی دوهمه او دریمه ګڼه

د ۱۳۹۳ کال د کابل مجلی ګڼې

د ۱۳۹۳ کال د کابل مجلی ټولی ګنې

د ۱۳۹۲ کال د کابل مجلی ګڼې

ګڼه

 

مجلی

ګڼه

ګڼه

۱   د کابل مجلی لومړی او دوهمه ګڼه ۴ د کابل مجلی اومه او اتمه ګڼه
۲   د کابل مجلی دریمه او څلورمه ګڼه ۵ د کابل مجلی نهمه او لسمه ګڼه
۳   د کابل مجلی څلورمه او پنځمه ګڼه ۶ د کابل مجلی یولسمه او دولسمه ګڼه 
د ۱۳۹۲ کال د کابل د مجلی ټولی ګڼې

 

د ۱۳۹۵ کال د کابل مجلی ګڼې

ګڼه

 

مجلی

ګڼه

ګڼه

۱   د کابل مجلی لومړی او دوهمه ګڼه ۴ د کابل مجلی اومه او اتمه ګڼه
۲   د کابل مجلی دریمه او څلورمه ګڼه ۵ د کابل مجلی نهمه او لسمه ګڼه
۳   د کابل مجلی څلورمه او پنځمه ګڼه ۶ د کابل مجلی یولسمه او دولسمه ګڼه 
د ۱۳۹۵ کال د کابل د مجلی ټولی ګڼې