خراسان - د افغانستان د علومواکاډمي

خراسان

 

د کابل مجلی تاریخچه  


 

د ۱۳۹۵ کال د خراسان مجلی ګڼې

ګڼه

مجلي

ګڼه

مجلي

۱   ۴  
۲   ۵  
۳   ۶  

د ۱۳۹۴ کال د خراسان مجلی ګڼې

ګڼه

مجلي

ګڼه

مجلی

۱   ۴  
۲   ۵  
۳   ۶