پښتو - د افغانستان د علومواکاډمي

پښتو


د پښتو مجلې لڼډه تاريخچه

 


 

د ۱۳۹۴ کال د پښتو مجلی ګڼې

ګڼه

د مجلو شمیره

ګڼه

د مجلو شمیره

۱   ۷  
۲   ۸  
۳   ۹  
۴   ۱۰  
۵   ۱۱  
۶   ۱۲  


 

د ۱۳۹۳ کال د پښتو مجلی ګڼې

ګڼه

د مجلو شمیره

ګڼه

د مجلو شمیره

۱   ۷  
۲   ۸  
۳   ۹  
۴   ۱۰  
۵   ۱۱  
۶   ۱۲  
 

د ۱۳۹۲ کال د پښتو مجلی ګڼې

ګڼه

د مجلو شمیره

ګڼه

د مجلو شمیره

۱   ۴  
۲   ۵  
۳   ۶