لرغون پېژندنه - د افغانستان د علومواکاډمي

لرغون پېژندنه

د باستان شناسی مجلې لنډه مخینه

د ۱۳۹۵ کال د باستان شناسی مجلی ګڼې

ګڼه

 

مجلی

ګڼه

ګڼه

۱   د باستان شناسی مجلی ۱۶ ګڼه    
۲   د باستان شناسی ۱۷ ګڼه    
         
 

د ۱۳۹۴ کال د باستان شناسی مجلی ګڼې

ګڼه

مجلی

ګڼه

مجلی

۱ د باستان شناسی ۱۲ ګڼه    
۲