اریانا - د افغانستان د علومواکاډمي

اریانا


 

د ۱۳۹۴ کال د آریانا مجلی ګڼې

ګڼه

د مجلو شمیره

ګڼه

د مجلو شمیره

۱   ۷  
۲   ۸  
۳   ۹  
۴   ۱۰  
۵   ۱۱  
۶   ۱۲  


 

د ۱۳۹۳ کال د آریانا مجلی ګڼې

ګڼه

د مجلو شمیره

ګڼه

د مجلو شمیره

۱   ۷  
۲   ۸  
۳   ۹  
۴   ۱۰  
۵   ۱۱  
۶   ۱۲  
 

د ۱۳۹۲ کال د آریانامجلی ګڼې

ګڼه

د مجلو شمیره

ګڼه

د مجلو شمیره

۱   ۷  
۲   ۸  
۳   ۹  
۴   ۱۰  
۵   ۱۱  
۶   ۱۲