اریانا - د افغانستان د علومواکاډمي

اریانا


 

د ۱۳۹۶ کال د آریانا مجلی ګڼې

ګڼه

د مجلو شمیره

ګڼه

د مجلو شمیره

۱  د ۱۳۹۶ کال د کابل مجلی ګني ۷  
۲   ۸  
۳   ۹  
۴   ۱۰  
۵   ۱۱  
۶   ۱۲  


 

د ۱۳۹۵ کال د آریانا مجلی ګڼې

ګڼه

د مجلو شمیره

ګڼه

د مجلو شمیره

۱  د ۱۳۹۵ کال د کابل مجلی ګني ۷  
۲   ۸  
۳   ۹  
۴   ۱۰  
۵   ۱۱  
۶   ۱۲