ساینس او ټکنالوجی - د افغانستان د علومواکاډمي

ساینس او ټکنالوجی


د ساینس او ټکنالوجی مجلې لڼډه تاريخچه

 


 

د ۱۳۹۴ کال د ساینس او ټکنالوجی مجلی ګڼې

ګڼه

مجلې

ګڼه

مجلې

۱   ۷  
۲   ۸  
۳   ۹  
۴   ۱۰  
۵   ۱۱  
۶   ۱۲  


 

د ۱۳۹۳ کال دساینس او ټکنالوجی مجلی ګڼې

ګڼه

مجلې

ګڼه

مجلې

۱   ۷  
۲   ۸  
۳   ۹  
۴   ۱۰  
۵   ۱۱  
۶   ۱۲  
 

د ۱۳۹۲ کال دساینس او ټکنالوجی مجلی ګڼې

ګڼه

مجلې

ګڼه

مجلې

۱   ۴  
۲   ۵  
۳   ۶