تبیان - د افغانستان د علومواکاډمي

تبیان


د تبیان مجلې لڼډه تاريخچه

 

مجموعه مجلات سال ۱۳۹۶ کابل

شماره

مجلات

شماره 

مجلات

۱ مجله تبیان سال ۱۳۹۶ ۲  
۳   ۴

د ۱۳۹۵ کال د تبیان مجلی ګڼې

ګڼه

مجلې

ګڼه

مجلې

۱ د تبیان مجلی ۴۹ ګڼه ۲ د تبیان مجلی ۵۰ ګڼه
۳ د تبیان مجلی ۵۱ ګڼه ۴  


 

د ۱۳۹۴ کال د تبیان مجلی ګڼې

ګڼه

مجلې

ګڼه

مجلې

۱ د تبیان مجلی ۴۵ ګڼه ۲ د تبیان مجلی ۴۶ ګڼه
۳ د تبیان مجلی ۴۷ ګڼه ۴ د تبیان مجلی ۴۸ ګڼه


 

د ۱۳۹۳ کال د تبیان مجلی ګڼې

ګڼه

مجلې

ګڼه

مجلې

۱ د تبیان مجلی ۴۲ ګڼه ۲ د تبیان مجلی ۴۳ ګڼه
۳ د تبیان مجلی ۴۴ ګڼه ۴  


 

د ۱۳۹۲ کال د تبیان مجلی ګڼې

ګڼه

مجلې

ګڼه

مجلې

۱ د تبیان مجلی ۳۸ ګڼه ۲ د تبیان مجلی ۳۹ ګڼه
۳ د تبیان مجلی ۴۰ ګڼه ۴ د تبیان مجلی ۴۱ ګڼه
 

د ۱۳۹۱ کال د تبیان مجلی ګڼې

ګڼه

مجلې

ګڼه

مجلې

۱ د تبیان مجلې ۳۵ ګڼه ۲ د تبیان مجلې ۳۶ ګڼه
۳ د تبیان مجلې ۳۷ ګڼه ۴  

 


مجموعه مجلات سال ۱۳۹۶ کابل

شماره

مجلات

شماره 

مجلات

۱ مجله تبیان سال ۱۳۹۶ ۲  
۳   ۴