زیری - د افغانستان د علومواکاډمي

زیری


د زیری جریدې لڼډه تاريخچه

 


 

د ۱۳۹۵ کال د زیری جریدې ګڼې

ګڼه

جریدې

ګڼه

جریدې

۱ حمل د میاشتی د زیری جریده ۷  
۲ ثور د میاشتی د زیری جریده ۸  
۳ جوزا د میاشتی د زیری جریده ۹  
۴ سرطان د میاشتی د زیری جریده ۱۰  
۵ اسد د میاشتی د زیری جریده ۱۱  
۶   ۱۲  

د ۱۳۹۴ کال د زیری جریدې ګڼې

ګڼه

جریدې

ګڼه

جریدې

۱ حمل او ثور د میاشتی د زیری جریده ۲ جوزا او سرطان د میاشتی د زیری جریده
۳ اسد او سنبله د میاشتی د زیری جریده ۴ میزان او عقرب د میاشتی د زیری جریده
۵ قوس او جدی د میاشتی د زیری جریده ۶ حوت د میاشتی د زیری جریده


 

د ۱۳۹۳ کال د زیری جریدې ګڼې

ګڼه

جریدې

ګڼه

جریدې

۱ حمل د میاشتی د زیری جریده ۷ میزان د میاشتی د زیری جریده
۲ ثور د میاشتی د زیری جریده ۸ عقرب د میاشتی د زیری جریده
۳ جوزا د میاشتی د زیری جریده ۹ قوس د میاشتی د زیری جریده
۴ سرطان د میاشتی د زیری جریده ۱۰ جدی د میاشتی د زیری جریده
۵ اسد د میاشتی د زیری جریده ۱۱ دلو د میاشتی د زیری جریده
۶ سنبله د میاشتی د زیری جریده ۱۲ حوت د میاشتی د زیری جریده
 

د ۱۳۹۲ کال د زیری جریدې ګڼې

ګڼه

جریدې

ګڼه

جریدې

۱ حمل د میاشتی د زیری جریده ۴  
۲ ثور د میاشتی د زیری جریده ۵  
۳   ۶