د علومو اکاډمی قوانین او مقررات - د افغانستان د علومواکاډمي