د افغانستان د علومو اکاډمي د داوطلبی او نوی بستونو اعلانونه - د افغانستان د علومواکاډمي

د افغانستان د علومو اکاډمي د داوطلبی او نوی بستونو اعلانونه

     

1397 /2/10

1397 /1/21

به آمریت محترم افغان اعلانات !

ازروی همکاری متن ذیل را از طریق رادیو و روزنامه ملی انیس بدست نشربسپارید

اکادمی علوم در نظر دارد حفر یک حلقه چاه به عمق ۷۰ متر یا قطع طبقه آب دار با تمام امورات  ایجا بی آن در محوطه تعمیر مرکزی این اداره به شکل کار تمام را به داوطلبی بسپارد, ادارات دولتی و شرکت های خصوصی واجد شرایط میتوانند درخواست های مطالبه شرطنامه مذکور را از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ روز به این اداره ارایه ، شرطنامه و مشخصات را از آمریت تدارکات بدست آورند ، تضمین اخذ میګردد.

پول نشر اعلان از وجه محمد یا سر معتمد نقدی نقدآ اخذ گردد.

 


 

1396 /12/29 1396 /12/23

 

به آمریت محترم افغان اعلانات !

ازروی همکاری متن ذیل را از طریق رادیو و روزنامه ملی انیس بدست نشربسپارید.

اکادمی علوم در نظر دارد ، قرار داد ۷۸ قلم قرطاسیه غیر مطبوع مورد ضرورت سال مالی ۱۳۹۷ خویش را به شرکت محترم ساحل هجران لمتید به قیمت مجموعی مبلغ ۱۶۴۱۶۷۷ - یک میلیون و ششصد وچهل ویک هزار و ششصد و هفتاد وهفت افغانی اعطاء نماید ، اشخاص حقیقی و حکمی که در زمینه اعتراضی داشته باشند، میتوانند اعتراض شان را طور کتبی از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی توآم با دلایل آن به این اداره ارایه نمایند .

پول نشر اعلان از وجه محمد یا سر معتمد نقدی نقدآ اخذ گردد.