د افغانستان د علومو اکاډمي د داوطلبی او نوی بستونو اعلانونه - د افغانستان د علومواکاډمي

د افغانستان د علومو اکاډمي د داوطلبی او نوی بستونو اعلانونه

تاریخ ختم  تتاریخ نشر  اعلانات داوطلبی 
1398/4/15 1398/4/9

به آمریت محترم افغان اعلانات !

بدینوسیله با تاسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه 85 قلم قرطاسیه باب ضرورت سال مالی 1398 دارای نمبر تشخیصیه (AS/03/NCB/1398) را به قیمت مجموعی (1,727,305) یک ملیونو هفتصد و بیست وهفت هزار و سه صد و پنج افغانی با شرکت لوژستیکی کابورا دارنده جواز نمبر (0-D-84248) عقد قرارداد می نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن عنوانی مقام ریاست اکادمی علوم واقع شهرنو مقابل تانک تیل شهرنوکوچه مسجد شاه بوبو جان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهند شد.

1398/4/12 1398/3/22

به آمریت محترم افغان اعلانات !

اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی مجدد پروژه تهیه و خریداری 9 قلم وسایل تکنالوژیکی و کمپیوتراین اداره با شماره تشخیصیه داوطلبی (AS/07/NCB/1398) اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از آمریت تدارکات این اداره بدست آورده  آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز به آمریت تدارکات این اداره واقع شهرنو روبروی تانک تیل شهرنو کوچه شاه بوبو جان ارایه نمایند آفر های ناوقت رسیده و  انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

1398/4/12 1398/3/22

به آمریت محترم افغان اعلانات !

اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی مجدد پروژه تهیه و خریداری 6 قلم کمره های امنیتی، تیلفون های  PBX و حاضری الکترونیکی این اداره با شماره تشخیصیه داوطلبی (AS/10/1398) اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از آمریت تدارکات این اداره بدست آورده  آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز به آمریت تدارکات این اداره واقع شهرنو روبروی تانک تیل شهرنو کوچه شاه بوبو جان ارایه نمایند آفر های ناوقت رسیده و  انترنتی قابل پذیرش نمی باشد. 

1398/3/27 1398/3/20

به آمریت محترم افغان اعلانات !

بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه چاپ 16 مورد کتب ، مجلات و جراید ضرورت سال مالی 1398 دارای نمبرتشخیصیه (AS/02/NCB/1398) را به قیمت مجموعی (4,973,500) چهار ملیونو نه صدو هفتاد و سه هزاروپنجصد افغانی با مطبعه صنعتی چهار دهی دارنده نمبر جواز (D-1000) عقد قرارداد می نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن عنوانی مقام اکادمی علوم واقع شهرنو مقابل تانک تیل شهرنو کوچه مسجد شاه بوبو جان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

1398/3/11 1398/2/28

به آمریت محترم افغان اعلانات !

اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی مجدد پروژه تهیه و خریداری15 قلم وسایل تکنالوژیکی این اداره با شماره تشخیصیه داوطلبی (AS/07/NCB/1398) اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از آمریت تدارکات این اداره بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز به آمریت تدارکات این اداره واقع شهرنو روبروی تانک تیل شهرنو کوچه شاه بوبو جان ارايه نمایند آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد. 

 

 

اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی 

اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه 85 قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت سال مالی 1398 با شماره تشخیصیه داوطلبی (AS/03/NCB/1398) اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از آمریت تدارکات این اداره بدست آورده آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز به آمریت تدارکات این اداره واقع شهرنو روبروی تانک تیل شهرنو کوچه شاه بوبو جان ارايه نمایند آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.