د افغانستان د علومو اکاډمي د داوطلبی او نوی بستونو اعلانونه - د افغانستان د علومواکاډمي

د افغانستان د علومو اکاډمي د داوطلبی او نوی بستونو اعلانونه

     

1397/8/7

1397/8/1

به آمریت محترم افغان اعلانات !

بدینوسیله به تاسی از فقره 2  ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه ساخت ونصب زینه اضطراری تعمیر مرکزی دارای نمبر تشخیصیه (AS/ 11/ NBC/1397) بابت سال مالی 1397  را به قیمت مجموعی (778.482( هفت صد و هفتاد و هشت هزار و چهارصد و هشتاد و دو افغانی به شرکت محترم انجنیری برگ دارنده نمبر جواز      ( D-23319) عقد قرارداد می نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن عنوانی مقام اکادمی علوم واقع شهر نو مقابل تانک تیل شهر نو کوچه مسجد شاه بوبو جان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرار داد منعقد نخواهد شد.

1397/7/13 1397/7/7

به آمریت محترم افغان اعلانات !

بدینوسیله به تاسی از فقره ۲ ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه امور ترمیمات ساختمانی، رنگمالی و ترمیم سیستم برق تعمیر های مرکزی و دایرهَ المعارف اکادمی علوم دارای نمبر تشخیصیه (AS/10/NCB/1397) بابت سال مالی 1397 را به قیمت مجموعی (5924408.3)پنج ملیون و نه صدو بیست و چهار هزار و چهارصد و هشت اعشاریه سه افغانی به شرکت محترم ساختمانی سماع دارنده نمبر جواز (D-5108) عقد قرار داد می نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن عنوانی مقام اکادمی علوم واقع شهر نو مقابل تانک تیل شهر نو کوچه مسجد شاه بوبو جان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرار داد منعقد نخواهد شد

1397/6/27 1397/6/21

به آمریت محترم افغان اعلانات !

بدینوسیله به تاسی از فقره ۲ ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه ترمیم اساسی و حفظ و مراقبت ۲۳ عراده وسایط مختلف النوع دارای نمبر تشخیصیه (AS/09/NCB/1397) بابت سال مالی ۱۳۹۷ را به قیمت مجموعی (1325300) یک ملیونو سه صد بیست و پنج هزار و سیصد افغانی به شرکت تجارتی نجات ستاری لمیتد دارنده نمبر جواز (12053) عقد قرارداد می نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن عنوانی مقام اکادمی علوم واقع شهر نو مقابل تانک تیل شهر نو کوچه مسجد شاه بوبو جان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرار داد منعقد نخواهد شد.

1397/7/1 1397/6/11

به آمریت محترم افغان اعلانات !

اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط اعم از ادارات دولتی و شرکت های خصوصی دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار زینه اضطراری تعمیر مرکزی اکادمی علوم دارای نمبر تشخیصیه AS /11/NCB-1397  اشتراک نمایند، داوطلبان واجد شرایط میتوانند در خواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان الای ۲۱ روز به این اداره ارسال ، شرطنامه و مشخصات را از آمریت تدارکات بدست آورند، تضمین اخذ میگردد