د افغانستان د علومو اکاډمي د داوطلبی او نوی بستونو اعلانونه - د افغانستان د علومواکاډمي

د افغانستان د علومو اکاډمي د داوطلبی او نوی بستونو اعلانونه

     

1397/3/26

1397/3/20

به آمریت محترم افغان اعلانات !

بدینوسیله به تاسی از فقره 2  ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه حفر چاه عمیق 70m و یا قطع مقطع آبدار دارای نمبر تشخیصیه (AS/08/NCB/1397) بابت سال مالی 1397 را به قیمت مجموعی (5,35,380) پنج صدوسی وپنجهزاروسه صدوهشتاد افغانی به شرکت محترم ساختمانی برادران قادسی دارنده نمبر جواز (D- 03-91) می نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن عنوانی مقام اکادمی علوم واقع شهر نو مقابل تانک تیل شهر نو کوچه مسجد شاه بوبو جان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرار داد منعقد نخواهد شد.

1397/3/1 1937/2/12

 

به آمریت محترم افغان اعلانات !

ازروی همکاری متن ذیل را از طریق رادیو و روزنامه ملی انیس بدست نشربسپارید

اکادمی علوم افغانستان در نظر دارد اعمار دیوار احاطه فارم تحقیقات زراعتی مربوط این اداره را که به مساحت پنج جریب زمین واقع ولسوالی شکر دره میبا شد به داوطلبی بسپارد , ازتمام داوطلبان واجد شرایط اعم از ادارات دولتی و شرکت های خصوصی دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی مذکور اشتراک نموده , درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ روز به این اداره ارسال,  شرطنامه و مشخصات را از آمریت تدارکات بدست آورند ,  تضمین اخذ میگردد

1397/2/19 1397/1/29

به آمریت محترم افغان اعلانات !

ازروی همکاری متن ذیل را از طریق رادیو و روزنامه ملی انیس بدست نشربسپارید

اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط اعم از ادارات دولتی و شرکت های خصوصی دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تصفیه خانه فاضلاب که در محوطه تعمیر مرکزی به منظور تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد آن برای آبیاری ساحات سبز این اداره مورد استفاده قرار میگیرد اشتراک نمایند ، داوطلبان واجد شرایط میتوانند درخواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ روزبه این اداره ارسال   شرطنامه و مشخصات را از آمریت تدارکات بدست آورند ، تضمین اخذ میگردد.

1397/2/19 1397/1/29

به آمریت محترم افغان اعلانات !

ازروی همکاری متن ذیل را از طریق رادیو و روزنامه ملی انیس بدست نشربسپارید

اکادمی علوم در نظر دارد چاپ جلد هفتم آریانا دایرة المعارف را به داوطلبی بسپارد  ادارات دولتی و شرکت های خصوصی واجد شرایط میتوانند درخواست های مطالبه شرطنامه مذکور را از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ روز به این اداره ارایه ، شرطنامه و مشخصات را از آمریت تدارکات بدست آورند،  تضمین اخذ میگردد