ډ اطلاعاتو خزانه - د افغانستان د علومواکاډمي

ډ اطلاعاتو خزانه

ملت ته د حساب ورکولولړی 1397

شماره

برنامه پاسخ دهی حکومت به ملت 1397