منابع بشری - د افغانستان د علومواکاډمي

منابع بشری

لست واجدین شرایط شمولیت در امتحان کانکور کادر علمی اکادمی علوم
لست اول
لست دوم
لست سوم
لست چهارم

 

لست نتایج امتحان کادر علمی اکادمی علوم
لست اول
لست دوم
لست سوم
لست چهارم
لست پنجم

 

نتایج امتحان لسان خارجی کاندیدان کادر اکادمی علوم
لست اول