منابع بشری - د افغانستان د علومواکاډمي

منابع بشری

لست واجدین شرایط شمولیت در امتحان کانکور کادر علمی اکادمی علوم

 

لست اول
لست دوم
لست سوم
لست چهارم