رقابتی بستونه - د افغانستان د علومواکاډمي

رقابتی بستونه

بست های اعلان شده از طریق رقابت آزاد

تاریخ ختم تاریخ نشر محتویات
1398/4/18 1398/4/8 سه بست (رتبه هشتم) امربر
1398/3/29 1398/3/19 یک بست (رتبه هشتم) امربر و سفاکار
1398/3/2 1398/2/23 یک بست (رتبه چهارم) مدیریت عمومی دارای 
1398/1/25 1398/1/18 یک بست (رتبه چهارم) مدیر عمومی اجراییه
1398/1/25 1398/1/18 یک بست (رتبه چهارم) ترجمان 
1398/1/20 1398/1/10 یک بست (رتبه هفتم) دریور
1397/12/8 1397/11/27 یک بست (رتبه هفتم) خانه سامان 
1397/12/7 1397/11/15 یک بست (رتبه سوم) ترجمان 
1397/12/7 1397/11/15 یک بست (رتبه چهارم ) مدیر عمومی HRMIS
1397/8/16 1397/8/5 بست رتبه هفتم (معتمد نقدی و خانه سامان )

1397/7/25

1397/7/14


بست رتبه هفتم دریور مدیریت عمومی ترانسپورت ریاست اداری اکادمی علوم

1397/6/29 1397/6/17

اعلان ۱۴ بست رتبه سوم و چهارم ریاست مرکزی اکادمی علوم

 

1397/6/30 1397/5/14

 

اعلان کاریابی ریاست اکادمی علوم

 

1397/5/14 1397/5/1

ریاست دفتر (یک بست) ربته دوم اداره اکادمی علوم

 

1397/5/14 1397/5/1 ریاست روابط فرهنگی(یک بست)رتبه دوم اداره اکادمی علوم
1397/5/14 1397/5/1 ریاست مالی و حسابی (یک بست)رتبه دوم اداره اکادمی علوم