تصاویر - د افغانستان د علومواکاډمي

تصاویر

گالری تصاویر اکادمی علوم

 

تجلیل از هشتم مارچ روز زن

افتتاح گالری اکادمی علوم

افتتاح موزیم اکادمی علوم

سمینار علمی - تحقیقی اکادمیسن آیت الله شیخ محمد آصف محسنی