اطلاعاتوته لاسرسی - د افغانستان د علومواکاډمي

اطلاعاتوته لاسرسی

 څېړنوال دکتور عبدالظاهر شکيب

د اطلاعاتو او عامه اړیکو ریَس

 
څېړنوال دکتور عبدالظاهر شکيب د اطلاعاتو او عامه اړیکو ریّس
شماره تماس: 0202201279 شماره موبایل: 0799691555
ایمیل آدرس :info@asa.gov.af zahirshakeeb@gmail.com