اطلاعاتوته لاسرسی - د افغانستان د علومواکاډمي

اطلاعاتوته لاسرسی

څېړندوی عبدالرحمان حبیب زوی

د اطلاعاتو او عامه اړېکو  سرپرست ريس

 

څېړندوی عبدالرحمان حبیب زوی د اطلاعاتو او عامه اړېکو  سرپرست ريس

تلیفون: 202201279(93+) شماره موبایل: 774170170(93+)   &  731055505(93+)
ایمیل آدرس :info@asa.gov.af a.habibzui2018@asa.gov.af / a.habibzui@yahoo.com