اړیکی - د افغانستان د علومواکاډمي

اړیکی

څېړنوال عبدالظاهر شکیب
 

د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس

بریښنالیک : zahirshakeeb@gmail.com

موبایل : 0093777691555 - 0093799691555 - 0093788691555