اړیکی - د افغانستان د علومواکاډمي

اړیکی

څېړندوی عبدالرحمان حبیب زوی

د اطلاعاتو او عامه اړېکو  سرپرست ريس

 

بریښنالیک : info@asa.gov.af / a.habibzui2018@asa.gov.af / a.habibzui@yahoo.com

 اریکی   : 202201279(93+)