د موزیم فعالیتونه - د افغانستان د علومواکاډمي

د موزیم فعالیتونه

 

از دستاورد هاي موزيم اتنوگرافي اكادمي علوم طي چهار سال گذشته يكي هم - ارايه لايحه وظايف (طرزالعمل) اين موزيم ميباشد.
-در كنار ان نخستين ديتابس آثار اين موزيم طي شش جلد، تكميل وبا كود مشخص به دسترس پژوهش گران عرصه اتنوگرافي( مردم شناسي) قرار دارد.


نخستین دیتابیس آثار موزیم اتنوگرافی طی شش جلد

 

 

 


نخستین بروشور موزیم اتنوگرافی-1393

 


گاهنامه

شماره

 

گاهنامه

شماره

گاهنامه

۱   شماره اول ۴ شماره چهارم
۲   شماره دوم ۵ شماره پنجم
۳   شماره سوم ۶