د موزیم فعالیتونه - د افغانستان د علومواکاډمي

د موزیم فعالیتونه

نخستین دیتابیس آثار موزیم اتنوگرافی طی شش جلد

 

 

 


نخستین بروشور موزیم اتنوگرافی-1393

 


گاهنامه

شماره

 

گاهنامه

شماره

گاهنامه

۱   شماره اول ۴ شماره چهارم
۲   شماره دوم ۵ شماره پنجم
۳   شماره سوم ۶