داوطلبۍ يا مزايده - د افغانستان د علومواکاډمي

داوطلبۍ يا مزايده

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
تیلو د داو طلبی اعلان
اکادمی علوم جمهوری اسلامی افغانستان جهت مصارف وسایط، مرکز ګرمی، جنراتور خویش به مقدار (۵۳۰۰۰) لیتر تیل دیزل، ( ۴۱۰۰۰) لیتر تیل پترول و ۲۲ قلم روغنیات و فلتر باب از طریق داو طلبی باز داخلی ضرورت دارد. شرکت های واجد شرایط میتوانند در خواست های خویش...
Nov 23, 2016 -