تیلو د داو طلبی اعلان - د افغانستان د علومواکاډمي

تیلو د داو طلبی اعلان

د خپرېدو نېټه: Nov 23, 2016

د پاى نېټه: Jan 01, 0001

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

اکادمی علوم جمهوری اسلامی افغانستان جهت مصارف وسایط، مرکز ګرمی، جنراتور خویش به مقدار (۵۳۰۰۰) لیتر تیل دیزل، ( ۴۱۰۰۰) لیتر تیل پترول و ۲۲ قلم روغنیات و فلتر باب از طریق داو طلبی باز داخلی ضرورت دارد. شرکت های واجد شرایط میتوانند در خواست های خویش را از تاریخ نشر اعلان الی (۲۱) روز به این اداره ارائه نموده، شرطنامه و مشخصات را از آمریت خدمات اخذ نماید و آفر های سربسته خویش را از تاریخ نشر اعلان الی (۲۱) روز ارائه نمایند تضمین اخذ میګردد.