زیری

تاریخچه مختصر مجله زیری

مجموعه جریده های سال ۱۳۹۹ زیری

شماره جریده شماره جریده شماره جریده
۱ جریده زیری ماه حمل ۲ جریده زیری ماه ثور ۳ جریده زیری ماه جوزا
           

مجموعه جریده های سال ۱۳۹۸ زیری

شماره

جریده

شماره

جریده

شماره

جریده

۱ ۱۳۹۸ جریده زیری ماه حوت ۲ جریده زیری ماه جدی سال ۱۳۹۸ ۳ جریده زیری ماه دلوی سال ۱۳۹۸
           

مجموعه مجلات سال ۱۳۹۵ زیری

شماره

مجلات

شماره

مجلات

شماره مجله
۱

جریده حمل زیری

۲

جریده ثور زیری

۳ جریده جوزا زیری

۴

جریده سرطان زیری

۵

جریده اسد زیری

۶  

مجموعه جریده سال ۱۳۹۴ زیری

شماره جریده شماره جریده شماره جریده
۱ جریده زیری ماه حمل و ثور  ۲ جریده زیری ماه جوزا و سرطان ۳ جریده زیری ماه اسد و سنبله
۴ جریده زیری ماه میزان و عقرب ۵ جریده زیری ماه قوس و جدی ۶ جریده زیری ماه دلو و حوت

مجموعه جریده سال ۱۳۹۳ زیری

شماره جریده شماره جریده شماره جریده
۱ جریده زیری ماه حمل ۲ جریده زیری ماه ثور ۳ جریده زیری ماه جوزا
۴ جریده زیری ماه سرطان ۵ جریده زیری ماه اسد ۶ جریده زیری ماه سنبله
۷ جریده زیری ماه میزان ۸ جریده زیری ماه عقرب ۹ جریده زیری ماه قوس 
‍۱۰ جریده زیری ماه جدی ۱۱ جریده زیری ماه دلو ۱۲ جریده زیری ماه حوت

مجموعه جریده سال ۱۳۹۲ زیری

شماره جریده شماره جریده شماره جریده
۱ جریده زیری ماه حمل ۲ جریده زیری ماه ثور ۳