زیری

تاریخچه مختصر مجله زیری

مجموعه جریده های سال ۱۳۹۸ زیری

شماره

جریده

شماره

جریده

۱ ۱۳۹۸ جریده زیری ماه حوت    
۲ جریده زیری ماه جدی  ۱۳۹۸     
۳ جریده زیری ماه دلوی ۱۳۹۸    

مجموعه مجلات سال ۱۳۹۵ زیری

شماره

مجلات

شماره

مجلات

۱

جریده حمل زیری

۷

 

۲

جریده ثور زیری

۸

 

۳

جریده جوزا زیری

۹

 

۴

جریده سرطان زیری

۱۰

 

۵

جریده اسد زیری

۱۱  
۶   ۱۲