سیمینار ها

سیمینار علمی- تحقیقی «یکصد سال در پرتو استقلال»
د افغانستان د علومو اکاډمي، کابل
۱۶/اسد/۱۳۹۸

یکصد سال در پرتو استقلالیکصد سال در پرتو استقلالیکصد سال در پرتو استقلال