زیری

تاریخچه مختصر مجله زیری

مجموعه جریده های سال ۱۳۹۸ زیری

شماره

جریده

شماره

جریده

۱ ۱۳۹۸ جریده زیری ماه حوت    
۲ جریده زیری ماه جدی  ۱۳۹۸     
       

مجموعه مجلات سال ۱۳۹۵ زیری

شماره

مجلات

شماره

مجلات

۱

جریده حمل زیری

۷

 

۲

جریده ثور زیری

۸

 

۳

جریده جوزا زیری

۹

 

۴

جریده سرطان زیری

۱۰

 

۵

جریده اسد زیری

۱۱  
۶   ۱۲  

مجموعه جراید سال ۱۳۹۵ زیری

مجموعه مجلات سال ۱۳۹۴ زیری

شماره 

مجلات

شماره

مجلات

۱ جریده حمل و ثور زیری ۴ جریده میزان و عقرب زیری
۲ جریده جوزا و سرطان زیری ۵ جریده قوس و جدی زیری
۳ جریده اسد و سنبله زیری ۶ جریده دلو و حوت زیری


 

مجموعه مجلات سال ۱۳۹۳ زیری

شماره

مجلات

شماره

مجلات

۱ جریده حمل زیری ۷ جریده میزان زیری
۲ جریده ثور زیری ۸ جریده عقرب زیری
۳ جریده جوزا زیری ۹ جریده قوس زیری
۴ جریده سرطان زیری ۱۰ جریده جدی زیری
۵ جریده اسد زیری ۱۱ جریده دلو زیری
۶ جریده سنبله زیری ۱۲ جریده حوت زیری

 


مجموعه مجلات سال ۱۳۹۲ زیری

شماره

مجلات

شماره

مجلات

۱ جریده حمل زیری ۷  
۲ جریده ثور زیری ۸  
۳   ۹