علوم بشری

آثار چاپ شده سال ۱۳۹۸ بخش علوم بشری

شماره کتاب شماره کتاب
۱ خط و دستور زبان اوستایی  ۲

مقایسۀ کلیله و دمنۀ بهرامشاهی با انوارسهیلی کاشفی

۳

فرهنګي- ادبي پېښليک 

۴ بایزید روښان او اشراقي معرفت
۵ د اندو اروپایی ژبو نسبې څېړنه ۶ د شلمې پېړۍ په لومړۍ نيمايي کې د پښتو ادب د پرمختيايي بهير څېړنه
۷ د حمزه شینواري په شاعرۍ کې د قومیت تصور  ۸ سل فرهنګي بریاوی
۹ زبان بلوچی و ویژه گیهای دستوری آن  ۱۰ اوﺑﻪ د ﺗﯧﻠﻮ او ﺳﻤﻨﺪري ﺑﻨﺪر ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ
۱۱  پیام های انسانی ادبیات عرفانی در سدة اخیر  ۱۲ په کابل او هند کې د بابر واکمني 
۱۳ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﻮرﻧﻮ، ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﻨﻮ ۍ  د اﺳﱰداد او ﻋﺪﱄ ﻫﻤﮑﺎر ﻗﺎﻧﻮن د اﺣﮑﺎﻣﻮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻮي ﯧﻧﻪ
 
۱۴ د غازي امان الله خان شخصیت او کارنامې
۱۵ عوامل ظهور و زوال سلجوقیان در افغانستان ۱۶  مقایسۀ ویژه گی های مکتب خراسانی و عراقی  در اشعار فرخی و ا نوری
۱۷ ویژه گیهای کلمه سازی در شعر معاصر دری ۱۸ پښتو لهجوی قاموس څلورم ټوک
۱۹ پښتو لهجوي قاموس پنځم ټوک ۲۰