د اطلاعاتو غوښتنې فورم

د اطلاعاتو رسونی قوانین او طرزالعملونه

# قوانین او طرزالعملونه دانلوډ
1  اطلاعاتو ته د لاسرسی نوی قانون ډانلوډ
2 اطلاع رسونی رهنمایی میتود ډانلوډ

د اطلاع رسونی فورمی په هکله د لازیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د علومو اکاډمی د نشراتو ریاست ته مراجعه وکړی

دا فورم ډانلود کړی 

شماره فورم ډانلوډ
۱ فورم تقاضای اطلاعات ډانلوډ 
۲ د شکایاتونو د ثبت فورم ډانلوډ