زیری

د ۱۳۹۹ کال د زیری جریدی ګڼې

شمیره جریده شمیره جریده شمیره جریده
۱ حمل میاشت زیری جریده ۱۳۹۹ ګڼه ۲ د ثور میاشت زیری جریده ۱۳۹۹ کال ګڼه ۳ د جوزا میاشت زیری جریده ۱۳۹۹ کال ګڼه
           

د ۱۳۹۸ کال د زیری جریدی ګڼې

شمیره جریده شمیره جریده
۱ د جدی میاشت ګڼه ۲ د دلوی میاشت ګڼه
۳ د حوت میاشت ګڼه ۴  

د ۱۳۹۵ کال د زیری جریدی ګڼې

شمیره

جریده

شمیره

جریده

شمیره

جریده

۱ د حمل میاشت ګڼه ۲ د ثور میاشت ګڼه ۳ د جوزا میاشت ګڼه
۴  د سرطان میاشت ګڼه ۵ د اسد میاشت ګڼه ۶  

د ۱۳۹۴ کال د زیری جریدی ګڼې

شمیره جریده شمیره جریده شمیره جریده
۱ د حمل او ثور میاشت ګڼه ۲ د جوزا او سرطان ګڼه ۳ داسد او سنبله ګڼه
۴ د میزان او عقرب ګڼه ۵ د قوس او جدی ګڼه  ۶ د لو او حوت ګڼه

د ۱۳۹۳ کال د زیری جریدی ګڼې

شمیره جریده شمیره جریده شمیره جریده
۱ د حمل میاشت ګڼه ۲ د ثور میاشت ګڼه ۳ د جوزا میاشت ګڼه
۴ د سرطان  میاشت ګڼه ۵ د اسد  میاشت ګڼه ۶ د سنبله  میاشت ګڼه
۷ د میزان  میاشت ګڼه  ۸ د عقرب  میاشت ګڼه ۹ د قوس میاشت ګڼه
۱۰ د جدی د میاشت ګڼه ۱۱ د دلو میاشت ګڼه ۱۲ د حوت میاشت ګڼه

د ۱۳۹۲ کال د زیری جریدی ګڼې

شمیره جریده شمیره جریده شمیره جریده
۱ د حمل میاشت جریده ۲ د ثور میاشت جریده ۳