د اطلاعاتو غوښتنې فورم

د اطلاع رسونی فورمی په هکله د لازیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د علومو اکاډمی د نشراتو ریاست ته مراجعه وکړی

دا فورم ډانلود کړی 

شماره فورم
۱ فورم تقاضای اطلاعات