د افغانستان د علومواکاډمي

د رئیس پيژندنه

بیوگرافی مختصر محترم سرمحقق ثریا پوپل سرپرست ریاست اکادمی علوم افغانستان

سرمحقق ثریا پوپل، در یک خانوادۀ روشنفکر در ماه دلو سال 1339خورشیدی دیده به جهان گشود. پدرش وکیل نورمحمد نمایندۀ منتخب پنجوایی ولایت کندهار در دورۀ هفتم و نهم شورای ملی بود.  

ثریا پوپل بعد از فراغت از مکتب ابتدایی نیک بختی در سال 1352 خورشیدی شامل لیسۀ آریانا شد و در ماه دلو سال 1358، بعد از سپری نمودن امتحان کانکور، به پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون کابل راه یافت. وی در سال 1362 از رشتۀ کیمیای صنعتی پوهنځی مذکور سند لیسانس خویش را به دست آورد و در سال 1369موفق به اخذ دیپلوم ماستری در رشتۀ کیمیای عضوی گردید.

ثریا پوپل در آغاز سال 1363خورشیدی بعد از سپری نمودن امتحان کادر اکادمی علوم در بخش علوم طبیعی به رتبۀ  نامزد معاون محقق به کار تحقیقات علمی پرداخت. وی در سال 1384­خورشیدی موفق شد رتبۀ علمی «سرمحقق» را به دست آورد.

نور

د افغانستان د علومو اکاډمي د داوطلبی او نوی بستونو اعلانونه

     

1397/5/10

1397/4/19

به آمریت محترم افغان اعلانات !

اکادمی علوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیم اساسی(23) عراده وسایط مختلف النوع با شماره تشخیصیه داوطلبی (AS/09/NCB/1397) اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را از آمریت تدارکات این اداره بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 21 روز به آمریت تدارکات این اداره واقع شهرنو روبروی تانک تیل شهر نوکوچه شاه بوبو جان ارايه نمایند آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تاریخ و محل آفرگشايی درج شرطنامه می باشد، تضمین آفرطبق شرطنامه اخذ میگردد.

1397/4/19 1397/4/13

به آمریت محترم افغان اعلانات !

بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه طبع کتاب جلد هفتم آریانا دایرة المعارف دارای نمبر تشخیصیه (AS/06/NCB/1397) بابت سال مالی 1397 را به قیمت مجموعی (2,660,000) دو ملیونوشش صدوشصت هزار افغانی به مطبعه صنعتی احمد دارنده نمبر جواز (D-20060) عقد قرار داد می نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن عنوانی مقام اکادمی علوم واقع شهر نو مقابل تانک تیل شهر نوکوچه مسجد شاه بوبو جان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

1397/4/11 1397/4/5

به آمریت محترم افغان اعلانات !


بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه اعماردیوار احاطه فارم تحقیقات زراعتی  دارای نمبر تشخیصیه (AS/07/NCB/1397) بابت سال مالی 1397را به قیمت مجموعی (2923936.2) دو ملیونو نهصدوبیست وسه هزارونهصد و سی وشش اعشاریه دو افغانی به شرکت محترم ساختمانی برادران قادسی دارنده نمبر جواز (D-03-91) عقد قرارداد می نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن عنوانی مقام اکادمی علوم واقع شهر نو مقابل تانک تیل شهر نوکوچه مسجد شاه بوبو جان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

1397/4/11 1397/4/5

به آمریت محترم افغان اعلانات !


بدینوسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود اینکه اکادمی علوم پروژه اعمار تصفیه خانه فاضلاب دارای نمبر تشخیصیه (AS/05/ncb/1397) بابت سال مالی 1397را به قیمت مجموعی (1749543.75) یک ملیونوهفتصدوچهل ونه هزارو پنجصدوسه اعشاریه هفتادو پنج افغانی به شرکت محترم ساختمانی برادران قادسی دارنده نمبر جواز (D-03-91) عقد قرارداد می نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توآم با دلایل آن عنوانی مقام اکادمی علوم واقع شهر نو مقابل تانک تیل شهر نوکوچه مسجد شاه بوبو جان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

 

 

 

عمومي

د افغانستان د علومو اکاډمي تاریخچه

د دې علمي- څېړنیزې ادارې اساس او بنسټ شاوخوا۹۰کاله مخکې وخت ته رسیږي چې په دې ډول دی:

پښتو مرکه: یا«مرکه د پښتو» د۱۳۰۱ش.کال د عقرب په میاشت(۱۹۲۲م.)کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ په دوره کې د مولوي عبدالواسع په ریاست د کابل د ارګ په شمالي برج کې پرانستل شوه او په ۱۳۰۲ش. کال(۱۹۲۳م.)يې د دریم ریاست په توګه د پوهنې وزارت په اډانه کې فعالیت کاوه او په هېواد کې د لومړني علمي او اکاډمیک مرکز په توګه پېژندل شوی دی. دا مؤسسه د ۱۳۰۳ش.کال په اړودوړ کې له منځه ولاړه.

کابل ادبي انجمن: د ایجاد فرمان يې د محمد نادرخان د واکمنۍ پرمهال(۱۳۰۹ش.)صادر او په ۱۳۱۰ش. (۱۹۳۱م.)کال د «کابل»مجلي په خپرېدو سره يې رسماً کارپیل کړ او لومړنی رئیس يې محمدنوروزخان و. دا انجمن په ۱۳۱۱ش.کال یعنې د خپل فعالیت په دوهم کال يې«سالنامۀمجلۀکابل» هم تر څلورمې ګڼې خپره کړله او کله چې انجمن په «پښتو ټولنه»بدل شو د سالنامې نوم «کابل کالنۍ» شو او تر ۱۸ګڼې پورې دپښتو ټولنې له لارې خپرېده. په ۱۳۲۹ش.(۱۹۵۰م.)کال د کالنۍ د خپرېدو لړۍ د مطبوعاتو په مستقل ریاست پورې اړونده شوه. «کابل»مجله تراوسه په علومواکاډمي کې د ژبو او ادبیاتو د مرکز له خوا خپریږي.

نور