د افغانستان د علومواکاډمي

د رئیس پيژندنه

بیوگرافی مختصر محترم سرمحقق ثریا پوپل سرپرست ریاست اکادمی علوم افغانستان

سرمحقق ثریا پوپل، در یک خانوادۀ روشنفکر در ماه دلو سال 1339خورشیدی دیده به جهان گشود. پدرش وکیل نورمحمد نمایندۀ منتخب پنجوایی ولایت کندهار در دورۀ هفتم و نهم شورای ملی بود.  

ثریا پوپل بعد از فراغت از مکتب ابتدایی نیک بختی در سال 1352 خورشیدی شامل لیسۀ آریانا شد و در ماه دلو سال 1358، بعد از سپری نمودن امتحان کانکور، به پوهنځی علوم طبیعی پوهنتون کابل راه یافت. وی در سال 1362 از رشتۀ کیمیای صنعتی پوهنځی مذکور سند لیسانس خویش را به دست آورد و در سال 1369موفق به اخذ دیپلوم ماستری در رشتۀ کیمیای عضوی گردید.

ثریا پوپل در آغاز سال 1363خورشیدی بعد از سپری نمودن امتحان کادر اکادمی علوم در بخش علوم طبیعی به رتبۀ  نامزد معاون محقق به کار تحقیقات علمی پرداخت. وی در سال 1384­خورشیدی موفق شد رتبۀ علمی «سرمحقق» را به دست آورد.

نور

د افغانستان د علومو اکاډمي د داوطلبی او نوی بستونو اعلانونه

     

1397 /2/10

1397 /1/21

به آمریت محترم افغان اعلانات !

ازروی همکاری متن ذیل را از طریق رادیو و روزنامه ملی انیس بدست نشربسپارید

اکادمی علوم در نظر دارد حفر یک حلقه چاه به عمق ۷۰ متر یا قطع طبقه آب دار با تمام امورات  ایجا بی آن در محوطه تعمیر مرکزی این اداره به شکل کار تمام را به داوطلبی بسپارد, ادارات دولتی و شرکت های خصوصی واجد شرایط میتوانند درخواست های مطالبه شرطنامه مذکور را از تاریخ نشر اعلان الی ۲۱ روز به این اداره ارایه ، شرطنامه و مشخصات را از آمریت تدارکات بدست آورند ، تضمین اخذ میګردد.

پول نشر اعلان از وجه محمد یا سر معتمد نقدی نقدآ اخذ گردد.

 


 

1396 /12/29 1396 /12/23

 

به آمریت محترم افغان اعلانات !

ازروی همکاری متن ذیل را از طریق رادیو و روزنامه ملی انیس بدست نشربسپارید.

اکادمی علوم در نظر دارد ، قرار داد ۷۸ قلم قرطاسیه غیر مطبوع مورد ضرورت سال مالی ۱۳۹۷ خویش را به شرکت محترم ساحل هجران لمتید به قیمت مجموعی مبلغ ۱۶۴۱۶۷۷ - یک میلیون و ششصد وچهل ویک هزار و ششصد و هفتاد وهفت افغانی اعطاء نماید ، اشخاص حقیقی و حکمی که در زمینه اعتراضی داشته باشند، میتوانند اعتراض شان را طور کتبی از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی توآم با دلایل آن به این اداره ارایه نمایند .

پول نشر اعلان از وجه محمد یا سر معتمد نقدی نقدآ اخذ گردد.

 

 

عمومي

د افغانستان د علومو اکاډمي تاریخچه

د دې علمي- څېړنیزې ادارې اساس او بنسټ شاوخوا۹۰کاله مخکې وخت ته رسیږي چې په دې ډول دی:

پښتو مرکه: یا«مرکه د پښتو» د۱۳۰۱ش.کال د عقرب په میاشت(۱۹۲۲م.)کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ په دوره کې د مولوي عبدالواسع په ریاست د کابل د ارګ په شمالي برج کې پرانستل شوه او په ۱۳۰۲ش. کال(۱۹۲۳م.)يې د دریم ریاست په توګه د پوهنې وزارت په اډانه کې فعالیت کاوه او په هېواد کې د لومړني علمي او اکاډمیک مرکز په توګه پېژندل شوی دی. دا مؤسسه د ۱۳۰۳ش.کال په اړودوړ کې له منځه ولاړه.

کابل ادبي انجمن: د ایجاد فرمان يې د محمد نادرخان د واکمنۍ پرمهال(۱۳۰۹ش.)صادر او په ۱۳۱۰ش. (۱۹۳۱م.)کال د «کابل»مجلي په خپرېدو سره يې رسماً کارپیل کړ او لومړنی رئیس يې محمدنوروزخان و. دا انجمن په ۱۳۱۱ش.کال یعنې د خپل فعالیت په دوهم کال يې«سالنامۀمجلۀکابل» هم تر څلورمې ګڼې خپره کړله او کله چې انجمن په «پښتو ټولنه»بدل شو د سالنامې نوم «کابل کالنۍ» شو او تر ۱۸ګڼې پورې دپښتو ټولنې له لارې خپرېده. په ۱۳۲۹ش.(۱۹۵۰م.)کال د کالنۍ د خپرېدو لړۍ د مطبوعاتو په مستقل ریاست پورې اړونده شوه. «کابل»مجله تراوسه په علومواکاډمي کې د ژبو او ادبیاتو د مرکز له خوا خپریږي.

نور