د بشري علومو کتابونه

د آریاني ژبو په ډلبندۍ کې د پښتو ژبې دریځ

د پښتو، ګوري او پالوري پرتلنه

د کره کتنې اخلاق او اصول

د مسجع نثر څېړنه

د شلمې پیړۍ په دویمې نیمايي کې د پښتو ادب د پرمختیایي بهیر څېړنه

آریانا قاموس ( پښتو – پښتو) لومړی ټوک

د پشه یي ژبې د ادبیاتو تاریخ

ضرورت بازنگری نظام اقتصادی افغانستان

د پارتیانو تاریخ

په پښتو ولسي شاعرۍ کې د تاریخي پېښو څېړنه (۱۲۱۸- ۱۲۹۸ل)

اریانا یا افغانستان (د افغانستان لنډ تاریخ) لومړی او دویم ټوک

د پښتو ننني لیکوال

پیشگامان ادبی بدخشان

له امریکا او روسیې سره د هند اړیکې او پر افغانستان یې اغېزې (۱۹۹۱-۲۰۱۶ز.کال)

د افغانستان د اقتصادي پرمختیا عوامل

جنس در زبانهای شغنانی – روشنانی و پښتو

Pagination