د بشري علومو کتابونه

د شلمې پیړۍ په دویمې نیمايي کې د پښتو ادب د پرمختیایي بهیر څېړنه

آریانا قاموس ( پښتو – پښتو) لومړی ټوک

د پشه یي ژبې د ادبیاتو تاریخ

ضرورت بازنگری نظام اقتصادی افغانستان

د پارتیانو تاریخ

په پښتو ولسي شاعرۍ کې د تاریخي پېښو څېړنه (۱۲۱۸- ۱۲۹۸ل)

اریانا یا افغانستان (د افغانستان لنډ تاریخ) لومړی او دویم ټوک

د پښتو ننني لیکوال

پیشگامان ادبی بدخشان

له امریکا او روسیې سره د هند اړیکې او پر افغانستان یې اغېزې (۱۹۹۱-۲۰۱۶ز.کال)

د افغانستان د اقتصادي پرمختیا عوامل

جنس در زبانهای شغنانی – روشنانی و پښتو

نقش سیاست های مالی و پولی در اقتصاد افغانستان (1382-1392 )

افغانستان په یوه نظر

د افغانستان د اوبو مدیریت او د اوبو سیمه ییزه ډیپلوماسي ( د سیمینار د مقالو ټولګه)

د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان سرحدونه او اداري وېش

Pagination