کتب علوم بشری

مير علي شېر نوايي

د ننګرهار د ټولنیز- اقتصادي جوړښت څیړنه ( ۱۳۹۱-۱۳۹۶)

په کلاسیکه دوره کې پښتو ادبي مکتبونه

بانوان سخنور

نظامنامۀ اساسی دولت عليۀ افغانستان 1301هـ ش(نخستين قانون اساسی افغانستان)

د پشه يي ژبې د ادبیاتو تاریخ

مسأله آب هلمند و مناقشات ناشی از آن با ایران

سرگذشت سیسـتان و رود هیـرمنـد

نگاهی به جهان بینی علامه اقبال لاهوری

خوشحال او شخصيات

د ګـوَري ژبې الفباء

د پښتني فولکلورد چاپي مجموعو څېړندود

د اورمړي ژبې لیک، لوست او ګرامر

امتزاج هنر گریکو-بودیک در جنوب هندوکش

خط و دستور زبان اورمړی

د پښتو او پشه یي ژبې ګرامري نژدېوالی

Pagination