کتب علوم بشری

د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان سرحدونه او اداري وېش

تاریخ خانجهاني او مخزن افغاني

آریانا (لرغونی افغانستان)

پښتو نیولوګيزم او ژبپوهنه

ژبپوهنیز سیند

په سعودي عربستان کې د پښتنو فرهنګي – ادبي هڅې

په پښتو کې د ادبي کره کتنې تاريخي بهير

د ادبي څېړنې میتودولوژي

کیسۍ پېژندنه

د ګوَري ژبې فونولوژي

رحمان بابا پر شاعرۍ د قرآن او حدیث اثرات

مقایسهٔ آوایی (فونیتیکی) زبان های دری و پشتو

د کابل مجلې الفبايي فهرست (۱۳۸۰ – ۱۳۹۹ل)

فونولوژی زبان ترکمنی

شاهي تاریخ (تاریخ سلاطین افاغنه)

افغاني ملت پالنه د تاریخ په اوږدو کې

Pagination