طبیعت

تاریخچه مختصر مجله " طبیعت "

مجله ربعوار" طبیعت " به سال 1368 هـ . ش در چوکات معاونیت بخش علوم طبیعی – تخنیکی اکادمی علوم افغانستان آغاز به فعالیت کرد. نخستین مدیرمسوول مجله "طبیعت " محترم محقق سید ذبیح الله ساویز بود که سنگ بنای فعالیت مجله را با پشتکار و همت عالی خود بجا گذاشت و مسیر روشنی را برای آیندگان ترسیم کرد. اما چاپ مجله بنابرعوامل نظامی – سیاسی، اجتماعی – اقتصادی  و سایر ملحوظات چندین بار به وقفه ها مواجه گردید. مجله پس از سرنگونی رژیم طالبان، رویکارآمدن نظام کنونی و استقرار ثبات نسبی با قدم های آهسته  و متین کار خویش را ادامه داده، سهم خویش را در پخش مقالات علمی – تحقیقی دانشمندان ایفا می نماید. مجله طبیعت درابتدا به نشرمقالات  و مضامین نوشته شده توسط اعضای علمی مراکز چهارگانه خود اکتفا مینمود، مگراکنون به نشر و پخش آثارعلمی استادان موسسات تحصیلات عالی – تخنیکی، پژوهشگران، نویسندگان و اندیشمندان اهل رشته های علوم طبیعی نیز میپردازد.  

خواننده درلابلای صفحات مجله با آثار، مقالات و مطالب دانشمندان و استادانی بر می خورند که بازتابدهنده دستآوردهای آنها دررشته های گوناگون علوم طبیعی – تخنیکی میباشد. در برگ های این مجله، شما با تازه های علم و دانش نوین بشمول اکتشاف های جدید درعرصه های جیولوجی، جیوفزیک، جیو- انجنیری، هایدرومیتیورولوجی، ریاضی، فزیک، تخنیک، ماشین سازی، ساختمان های مدنی - صنعتی، محیط زیست، انرژی، کیمیا ، بیولوژی،  زراعت، علوم طبی،  فارمسی، وترنری  وغیره آشنا میشوئید.

تعداد شماره های مجله " طبیعت " که در دوره های مختلف به چاپ رسیده به 36  میرسد  و اکنون یک شماره ی مجله طبیعت آماده ارسال به مطبعه و شماره دیگر آن تحت کارمیباشد. مجله با تیراژ 500  جلد نشر میشود.

سمت اداره مجله طی سال های گذشته به 7 تن مدیر مسوول موکول گردیده است.  درحال حاضر مجله " طبیعت " فعالیت خویش را تحت رهبری هیأت تحریر متشکل از 6 عضو به پیش میبرد،  مدیر مسوول سرمحقـق یحیی هوما و مهتمـم مجله محترم محقق رفیع الله نصرتی میباشد.

مدیریت مجله متوقع است که خوانندگان محترم نظریات، انتقادها و پیشنهادهای خویش را غرض بهبود کار و افزایش کیفیت مجله به آدرس مجله طبیعت بفرستند و یا با شماره تلفن مدیرمسوول مجله  0799098495  درتماس شوند. دوستان همچنان می توانند با ما از طریق آدرس الکترونیکی ارتباط  بگیرند:

hooma.yahya@yahoo.com 

 مجموعه مجلات طبیعت سال ۱۳۹۸

شماره مجله شماره مجله
۱ مجله طبیعت شماره ۱-۲ سال ۱۳۹۸    
۲      
۳      

مجموعه مجلات طبیعت سال ۱۳۹۷

شماره مجله شماره مجله
۱ مجله طبیعت شماره ۲-۳ سال ۱۳۹۷    
۲ مجله طبیعت شماره ۴ سال ۱۳۹۷    
       

 


شماره های سال ۱۳۹۵الی ۱۳۹۷ طبیعت 

شماره 

شماره های مجلات

شماره

شماره های مجلات

۱ شماره ۳۷ ۷ شماره ۴۳
۲ شماره ۳۸ ۸ شماره ۴۴
۳ شماره ۳۹ ۹ شماره ۴۵
۴ شماره ۴۰ ۱۰ شماره ۴۶
۵ شماره ۴۱ ۱۱  
۶ شماره ۴۲ ۱۲