پروتوکول ها و تفاهم نامه ها

فهرست معاهدات، موافقتنامه ها، توافق نامه ها، تفاهمنامه های بین اللملی و پروتوکول بین الحکومتی اکادمی علوم افغانستان

 

# تفاهمنامه ها/قراردادها داخلی و بین اللملی داونلود
1 فهرست معاهدات بین المللی اکادمی علوم افغانتسان داونلود نمایید
2