معاونیت بخش علوم اسلامی

 

معاونیت تحقيقات علوم اسلامی اکادمی علوم که در سال 1372 به فرمان شماره (3082) مؤرخ 16/9/1372 ریاست جمهوری وقت در تشکیل اکادمی علوم ایجاد گردیده است، اکنون دارای يك بست معاونيت، 3 مرکز، 6 آمریت انستیتوت، 6 آمریت دیپارتمنت و یک آمریت مجله علمی- تحقیقی «تبیان» به شرح ذیل می باشد:

1- معاون / بست مافوق.

2- ریاست مركز تفسیر و حدیث: دارای دو انستیتوت و دو دیپارتمنت بطول ذیل می باشد:

الف- آمریت انستیتوت تفسیر و علوم قرآن که دارای یک دیپارتمنت به نام آمریت دیپارتمنت تفسیر می باشد که در راستای تفاسیر و علوم قرآن تحقیق، کار و فعالیت می نمایند.

ب- آمریت انستیتوت حدیث و اصول حدیث که دارای یک دیپارتمنت به نام آمریت دیپارتمنت حدیث می باشد که انستیتوت همراه با دیپارتمنت خویش در راستای احایث رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و اصول آن تحقیق، کار و فعالیت می نمایند.

3- ریاست مرکز فقه و قانون: این مرکز دارای دو انستیتوت و چهار دیپارتمنت بطول ذیل می باشد:

الف- آمریت انستیتوت فقه و اصول فقه که دارای دو دیپارتمنت به نام های آمریت دیپارتمنت فقه و آمریت دیپارتمنت اصول فقه می باشد که در راستای علم فقه و اصول فقه تحقیق، کار و فعالیت می نمایند.

ب- آمریت انستیتوت قانون که دارای دو دیپارتمنت به نام های آمریت دیپارتمنت قانون و آمریت دیپارتمنت زن و خانواده می باشد که در راستای قوانین و حقوق و امور مربوط به خانواده تحقیق، کار و فعالیت می نمایند.

4- ریاست مرکز عقیده و ثقافت: دارای دو انستیتوت و دو دیپارتمنت بطول ذیل می باشد:

الف- آمریت انستیتوت عقیده که دارای دو دیپارتمنت به نام های دیپارتمنت عقیده و دیپارتمنت تصوف می باشد و در راستای عقیده و تصوف اسلامی تحقیق، کار و فعالیت می کنند.

ب- آمریت انستیتوت ثقافت که در راستای ثقافت اسلامی تحقیق، کار و فعالیت می نماید.

5- آمریت مجله علمی- تحقیقی «تبیان»: این آمریت در بخش تدقیق مقالات علمی- تحقیقی دانشمندان و چاپ و نشر مقالات در یک مجله تحقیقی ایفای وظیفه می نماید.

بر علاوه این معاونیت با تشکیل مختصر خويش تا اکنون به بیش از:

123 پروژه علمی- تحقیقی دفاع شده،

45 عنوان سیمینار علمی- تحقیقی بین المللی و منطقوی،

310 کنفرانس علمی- تحقیقی انفرادی،

790 عنوان مقاله علمی- تحقیقی،

63 عنوان مجله علمی- تحقیقی تبیان را چاپ و تقدیم جامعه علمی و فرهنگی نموده است.

شماره تماس :         ۰۲۰۲۲۰۱۲۵۶