ریاست های اکادمی علوم افغانستان

 

شماره

ریاست ها

۱

ریاست مرکز دایرة المعارف

 

۲

ریاست مرکز تحقیقات ریاضی

 

۳

ریاست دفتر 

 

۴

ریاست روابط فرهنگی

 

۵

آمریت تفتیش