د علومو اکاډمي ریاستونه

 

شمیره

ریاستونه

۱

د اطلاعاتو او عامه اړیکو ریاست

 

۲

د دایرة المعارف مرکز ریاست

 

۳

د ریاضي څیړنو مرکز ریاست

 

۴

د مقام دفتر ریاست

 

۵

د پالیسۍ او پلان ریاست

 

۶

د فرهنګي اړیکو ریاست

 

۷

د داخلي پلټنې آمریت