د علومو اکاډمي د مقام، مرستيالانو او رئيسانو د اړيکو شمېرې

شمېره

نوم

دنده

د ټلیفون شمیره

ایمیل آدرس

1

څېړندوی شوکت الله عابد

د مقام د دفتر رئیس ۰۲۰۲۲۰۱۱۹۷ shaukatullahabid@gmail.com
2

عبیدالله غفاری

د مقام سکرتر

۰۲۰۲۲۰۱۱۹۳

chiefofstaff.asa@gmail.com
3

معلم نیاز خان محتاج

 

مالي او اداري عمومي رئیس

۰۲۰۲۲۰۱۲۷۳

deputyoffinance@asa.gov.af

4

مولوی محمد عمر جلال

د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس

۰۲۰۲۲۰۱۲۷۹

info@asa.gov.af

5

مولوي محب الله عصمت 

 د فرهنګي اړیکو رئیس 

۰۲۰۲۲۰۱۱۸۹

culturalrelation@asa.gov.af

6 شجاع الله امان د مالي او حسابي چارو رئیس ۰۲۰۲۲۰۱۲۱۴ financialdirectorate@asa.gov.af
7   د بشري سرچینو آمر ۰۲۰۲۲۰۱۲۲۷ human.resource@asa.gov.af
8 عزت الله عزت د ویب سایټ عمومي مدیر ۰۷۷۷۶۴۶۲۵۳ ezatullah.afghan@asa.gov.af