د علومو اکاډمي د مقام، مرستيالانو او رئيسانو د اړيکو شمېرې

شمېره

نوم

دنده

د ټلیفون شمیره

ایمیل آدرس

1 شوکت الله عابد د مقام د دفتر رئیس ۰۲۰۲۲۰۱۱۹۷ shaukatullah.abid@asa.gov.af
2

عبیدالله غفاری

د مقام سکرتر

۰۲۰۲۲۰۱۱۹۳

chiefofstaff.asa@gmail.com
3

محمد حامد مصلح

مالي او اداري معاون

۰۲۰۲۲۰۱۲۷۳

deputyoffinance@asa.gov.af

4

د اطلاعاتو او عامه اړیکو ریاست

د اطلاعاتو او عامه اړیکو ریاست

۰۲۰۲۲۰۱۲۷۹

info@asa.gov.af

5

سید حمیدالله موسویان

 د فرهنګي اړیکو رئیس 

۰۲۰۲۲۰۱۱۸۹

culturalrelation@asa.gov.af

6 شجاع الله امان د مالي او حسابي چارو رئیس ۰۲۰۲۲۰۱۲۱۴ financialdirectorate@asa.gov.af
7 سید نذرالله عابد د بشري زیرمو آمر ۰۲۰۲۲۰۱۲۲۷ human.resource@asa.gov.af
8 عزت الله عزت د ویب سایټ عمومي مدیر ۰۷۶۷۴۸۱۷۰۵ ezatullah.afghan@asa.gov.af