تبیان

د تبیان مجلې د ۱۳۹۹ کال ګڼې

شمېره مجلې شمېره مجلې شمېره مجلې
۱ تبیان مجله ، د ۱۳۹۹ کال لومړی ګڼه ۲   ۳  
           

د تبیان مجلې د ۱۳۹۸ کال ګڼې

شمېره مجلې شمېره مجلې  شمېره مجلې
۱ تبیان مجله ، د ۱۳۹۸ کال لومړی ګڼه ۲ تبیان مجله د ۱۳۹۸ کال دوهمه ګڼه ۳ تبیان مجله د ۱۳۹۸ کال دریمه ګڼه
           

د تبیان مجلې د ۱۳۹۶ کال ګڼې

شمېره مجلې شمېره مجلې شمېره مجلې
۱ څلورمه ګڼه تبیان مجله ۱۳۹۶ ۲      
           

د تبیان مجلې د ۱۳۹۴ کال ګڼې

شمېره مجلې شمېره مجلې شمېره مجلې
۱

۴۵ ګڼه تبیان مجله ۱۳۹۴

۲   ۳