د علومو اکاډمي تشکیل

#

نارینه

ښځينه

مجموعه

 د علمي غړو مجموعه

167      

45

212

 د مامورینو مجموعه

80

18

98

د خدمتي غړو مجموعه

81

15

96

د علومو اکاډمي د ۱۳۹۸ کال د تشکیل جوړښت

تشکیل سال مالی ۱۳۹۸ اکادمی علوم

سترکچر اکادمی علوم