د زېري جریده

زېری جریده، ۱۹- ۲۴مه ګڼه، درېیمه دوره پرله پسې ۳۸۷- ۳۹۲مه ګڼه، مرغومي- کب میاشتې، ۱۴۰۰ل کال

زېری جریده، ۱۵- ۱۸مه ګڼه، درېیمه دوره پرله پسې ۳۸۳- ۳۸۶مه ګڼه، لړم- لیندۍ میاشتې، ۱۴۰۰ل کال

زېری جریده، ۱۱- ۱۴مه ګڼه، درېیمه دوره پرله پسې ۳۷۹- ۳۸۲مه ګڼه، وږي- تلې میاشتې، ۱۴۰۰ل کال

زېری جریده، ۷- ۱۰مه ګڼه، درېیمه دوره پرله پسې ۳۷۵- ۳۷۸مه ګڼه، چنګاښ- زمري میاشتې، ۱۴۰۰ل کال

زېری جریده، ۵- ۶مه ګڼه، درېیمه دوره پرله پسې ۳۷۳- ۳۷۴مه ګڼه، غبرګولي میاشت، ۱۴۰۰ل کال

زېری جریده، ۳- ۴مه ګڼه، درېیمه دوره پرله پسې ۳۷۱- ۳۷۲مه ګڼه، غويي میاشت، ۱۴۰۰ل کال

زېری جریده، ۱- ۲مه ګڼه، درېیمه دوره پرله پسې ۳۶۹- ۳۷۰مه ګڼه، وري میاشت، ۱۴۰۰ل کال

زېری جریده، ۲۳- ۲۴مه ګڼه، درېیمه دوره پرله پسې ۳۶۷- ۳۶۸مه ګڼه، کب میاشت، ۱۳۹۹ل کال

زېری جریده، ۲۱- ۲۲مه ګڼه، درېیمه دوره پرله پسې ۳۶۵- ۳۶۶مه ګڼه، سلواغه میاشت، ۱۳۹۹ل کال

زېری جریده، ۱۹- ۲۰مه ګڼه، درېیمه دوره پرله پسې ۳۶۳- ۳۶۴مه ګڼه، مرغومي میاشت، ۱۳۹۹ل کال

زېری جریده، ۱۷- ۱۸مه ګڼه، درېیمه دوره پرله پسې ۳۶۱- ۳۶۲مه ګڼه، لیندۍ میاشت، ۱۳۹۹ل کال

زېری جریده، ۱۵- ۱۶مه ګڼه، درېیمه دوره پرله پسې ۳۵۹- ۳۶۰مه ګڼه، لړم میاشت، ۱۳۹۹ل کال

زېری جریده، ۱۳- ۱۴مه ګڼه، درېیمه دوره پرله پسې ۳۵۷- ۳۵۸مه ګڼه، تلې میاشت، ۱۳۹۹ل کال

زېری جریده، ۱۱- ۱۲مه ګڼه، درېیمه دوره پرله پسې ۳۵۵- ۳۵۶مه ګڼه، وږي میاشت، ۱۳۹۹ل کال

زېری جریده، ۹- ۱۰مه ګڼه، درېیمه دوره پرله پسې ۳۵۳- ۳۵۴مه ګڼه، زمري میاشت، ۱۳۹۹ل کال

زېری جریده ۳۵۱ - ۳۵۲ مه ګڼه ، چنګاښ میاشت ۱۳۹۹ ل کال

Pagination