معاونیت علوم بشری

معرفی،اهداف، فعالیتها و دورنمای بخش علوم بشری

 معاونیت علوم بشری در چوکات اکادمی علوم در (۶) بخش:

  • مرکز علوم اجتماعی
  • مرکز مطالعات منطقوی
  • مرکز تحقیقات بین المللی پشتو
  • مرکز باستانشناسی
  • مرکز تحقیقات کوشانی
  • و مرکز زبانها و ادبیات

فعالیت داشته که با در نظرداشت نیازهای عینی جامعه و کشور در مراکز فوق الذکر با رعایت معیارهای ملی و بین المللی تحقیقات و فعالیت های خویش را انجام می دهند.

اهداف بخش علوم بشری

به طور عموم به سطح کشور انجام دادن تحقیقات در زمینه علوم بشری به منظور غنی سازی علم و فرهنګ.

فعالیت های بخش علوم بشری

در ضمن رشد و توسعه زبانهای ملی و رسمی کشور، در موردی زبانهای منطقوی و فرهنګ اقوام دیګر انجام دادن تحقیقات، دایر نمودن سیمینار های تحقیقی بر موضوعات مهم کشور، منطقه و جهان، و پیشکش نمودن طرح های جدید به ادارات مربوطه، همکاری استادان در پروسه تدریس با برنامه های ماستری و دکتورا  پوهنتون کابل، تحقیقات در مورد تاریخ و باستانشناسی به سطح کشور و نشاندهی نمودن ارزش و اهمیت آن، تحقیقات بر موضوعات مهم منطقوی، همچنان تصنیف و تدوین قاموس ها و دایرة المعارف ها، فعالیت های بخش علوم بشری را تشکیل می دهد.

دورنما

بخش علوم بشری در ترتیب، تنظیم و دست آورد های اهداف، فعالیت ها و دورنما های مراکز ششګانه ذیربط همکاری نموده و سرپرستی می نماید.