تماس با ما

34.53065641528, 69.172346317443

معلومات برای تماس

کابل - افغانستان
1279 220 20 (0) 93 +
info@asa.gov.af