معرفی اکادمی علوم افغانستان

اکادمی علوم به مثابۀ عالیترین نهاد علمی تحقیقی در سطح کشور، مسؤولیت سازماندهی و رهبری امور علمی تحقیقی را در بخش های علوم بشری، طبیعی و اسلامی به عهده دارد.

در رأس اکادمی علوم رئیس و در رأس هربخش یکی از معاونین اکادمی علوم قرار دارد، برعلاوه یک معاون علمی نیز شامل این ترکیب است .

هر بخش به مراکز علمی، انستیتوت ها و دیپارتمنت ها تقسیم شده است، که در مجموع "۱۷" مرکز علمی، "۴۸" انستیتوت و "۶۶" دیپارتمنت، کلینیک تشخصیه و تحقیقاتی مرکز طب، موزیم تحقیقاتی اتنوگرافی، کمیسیون ملی ساینس و تکنولوژی، کتابخانه، ریاست دفتر ، اطلاعات و ارتباط عامه، روابط فرهنگی، پالیسی و پلان نیز شامل آن می‌باشد .

 ریاست عمومی اکادمی علوم متشکل از اعضای علمی و کارکنان خدمات ملکی بوده که با سقف تشکیلاتی "۴۶۴" بست از جمله "۲۵۵" بست، شامل اعضای کادر علمی و "۲۰۹" بست کارکنان خدمات ملکی را احتوا می‌نماید .

انجام تحقیقات علمی در عرصه های مختلف و انسجام این تحقیقات جهت بهبود وضع اجتماعی، غنامندی فرهنگی، رشد اقتصادی، ارزیابی منابع و ذخایر طبیعی و طرق استفاده مؤثر از آنها، بهبود رشد کمی و کیفی ارتقای سطح علم و دانش و تقویه فرهنگ دینی و اسلامی درکشور اهداف اکادمی علوم را تشکیل میدهد.